Hulp voor jeugd en gezin kan simpeler en efficiënter horen we van professionals, ouders en kinderen. Het moet duidelijk zijn voor kind en gezin wie wat doet en waarom. Professionals willen meer tijd kunnen besteden aan kind en gezin in plaats van aan de administratie. Problemen in het systeem en de afstemming tussen zorgaanbieders zouden geen redenen moeten zijn om een kind niet te kunnen helpen.
Om hier verandering in te brengen is er één ondersteuningsplan gemaakt voor de hele provincie. Samen met jongeren, wijk- en gebiedsteams, beleidsmedewerkers, zorgaanbieders, Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) en gecertificeerde instellingen hebben we dit plan ontwikkeld. De ambitie is dat dit plan vanaf 1 januari 2022 door alle gemeenten in gebruik is genomen.

Het doel van dit plan

Dit ondersteuningsplan kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en het tijdig inschakelen van de juiste expertise om escalatie van problemen te voorkomen en op maat de juiste hulp te kunnen bieden. Daarbij willen we samen met de ouders, jongeren en kinderen beslissen, waarbij het netwerk van het gezin en de mogelijkheden in de wijk volop worden benut. Cruciaal hierin is dat er breed wordt gekeken naar wat een gezin aan ondersteuning nodig heeft, op alle leefdomeinen en op de langere termijn.

Het is daarbij belangrijk om goed te luisteren naar de wensen en de ideeën van de jongere en het gezin en deze informatie goed te borgen in hun plan. Zo hoeven zij hun verhaal niet keer op keer opnieuw te vertellen. De opbouw van het plan helpt om het gesprek over deze onderwerpen te voeren.

De uitgangspunten

Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van één gezin, één plan en één regisseur:

  1. Zelfregie van jongere en gezin wordt versterkt
  2. Iedereen die belangrijk is om de hulpvraag op te lossen is betrokken
  3. Samenredzaamheid en participatie worden vergroot
  4. De problemen binnen het gezin worden in samenhang opgepakt
  5. Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken
  6. Zorg wordt duurzaam ingezet bij chronische problemen
  7. De samenwerking tussen betrokkenen is helder
  8. Er is meer zicht op kwaliteit en effectiviteit

Daarnaast is er in de ontwikkeling van het plan uitdrukkelijk aandacht geweest voor het goed uitvragen en borgen van informatie. Dat zorgt ervoor dat zowel de jongeren, de gezinnen als de professionals niet herhaaldelijk hetzelfde hoeven te vertellen of op te schrijven. Het zorgt er tevens voor dat bijvoorbeeld het onderwijs en de specialistische zorg goed kunnen aansluiten op de basis die er al is.

Lees meer over het plan