Friese Jeugdzorg Online

Tijdens het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 moesten zorgorganisaties het contact met kinderen en gezinnen noodgedwongen opeens op afstand doen. Veel organisaties waren hier niet op ingericht en het was dan ook lastig om te voldoen aan privacyregels.

In razend tempo is in samenwerking met het Sociaal Domein Fryslân en JouwOmgeving het online platform ‘Friese Jeugdzorg Online’ kosteloos beschikbaar gesteld voor alle betrokkenen bij jeugdhulp in Friesland.  Inmiddels zijn er 1200 accounts aangemeld op het platform. Er wordt zeer actief gebruik gemaakt van de functie beeldbellen en de tool Krachtenwijzer.

Friese Jeugdzorg Online zien wij als een enorme kans om te verkennen op welke manier een digitaal platform kan bijdragen aan betere jeugdhulp en betere samenwerking.

Doorontwikkeling FJO

Het doel is nu om het digitale platform verder te ontwikkelen tot een tool waarmee kind en gezin, formele en informele bronnen op een goede en efficiënte manier met elkaar kunnen samenwerken. De tool stelt het perspectief van de jeugdige centraal en helpt betrokkenen de geboden hulp beter op elkaar af te stemmen. Ook moet het bijdragen aan het versterken van de eigen regie van kind en gezin op het platform.

Alle betrokkenen bij kind en gezin en Friesland – zowel het eigen netwerk als professionals kunnen nog het hele jaar 2021 kosteloos gebruik maken van het platform.

Er zijn 3 pilots van start gegaan waar we vanuit verschillende invalshoeken monitoren wat de kansen en knelpunten van het platform zijn t.a.v. onze doelstelling:

  • KOOZ, Sneek – zorg onderwijs combinatie
  • Gebiedsteams Heerenveen (stilgelegd bij 2e golf corona)
  • Hof van Arcadia – dagbesteding en leerwerktrajecten

Ook is er een verkenning gedaan bij kind en gezin, gemeenten en zorgaanbieders naar de behoeften aan functies op een digitaal platform.  Waar mogelijk zijn verbeteringen direct doorgevoerd zoals het beschikbaar stellen van tools in de kennisbank en de gebruiksvriendelijkheid van het platform.

Daarnaast wordt gemonitord welke functies worden gebruikt, waarom en met welke opbrengst zodat we hier in de doorontwikkeling van het platform rekening mee kunnen houden.

Plannen voor 2021

In 2021 starten we met een nieuwe pilot waarbij Team Toegang Start Hoog specialistische jeugdhulp gebruik gaat maken van het platform. Ook doen we onderzoek naar de inzet van FJO als faciliterend systeem binnen programmalijnen Zorg & Onderwijs, Kind in beeld bij scheiding en Leren van casussen.  Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om het regionale ondersteuningsplan (waar momenteel aan gewerkt wordt) te integreren op het platform.

Het rapport van de eerste bevindingen van het gebruik van FJO verwachten we op te leveren in het voorjaar van 2021.