Onderzoek naar jeugdhulp binnen scholen

Om goed te transformeren is naast een inhoudelijke visie, ook kennis nodig van de huidige stand van zaken. Helemaal als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en gemeente over de inzet van jeugdhulp binnen de school. Het is onze ambitie dat kinderen en jongeren in Friesland zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs. Hoewel er veel goed gaat, valt er tegelijkertijd ook nog veel winst te behalen. Wij willen komend jaar dan ook het gesprek tussen onderwijs en gemeenten faciliteren met als centrale vraag: Doen we de goede dingen? En doen we die dingen op een goede manier?

We brengen de zorg in kaart

Hoeveel zorg vindt er op dit moment op scholen in Friesland plaats? Welke zorg wordt ingezet? In welke schooljaren? Is er samenhang tussen zorg vanuit het sociaal domein en zorg vanuit Passend Onderwijs? Het zijn vragen waarbij nadere analyse nodig is, zodat we ook de vervolgvragen kunnen stellen: kunnen we dit slimmer organiseren? Kunnen we andere oplossingen verzinnen? 

Voor een inhoudelijk gesprek is gestructureerde en feitelijke informatie van belang. Bijvoorbeeld over de inzet van onderwijszorg, jeugdhulp en vrij toegankelijke zorg (zoals maatschappelijk werk) en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast is het bijvoorbeeld waardevol om in kaart te brengen wat verschillende scholen doen op het gebied van preventie en wat de grijze gebieden zijn tussen zorg en onderwijszorg, zodat we daarover gericht het gesprek kunnen voeren. 

Ontwikkeling van het Fries model

Voor het verzamelen van deze informatie werken we samen met adviesbureau Sinzer, gemeenten, onderwijs en de zorg aan de ontwikkeling van het ‘Fries model’. Dit onderzoeksmodel biedt houvast om op een zo gestandaardiseerd en gestructureerd mogelijke manier informatie te verzamelen bij scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en eventuele andere relevante partijen. 

Deze analyse op basis van het Fries model wordt gebruik om het ‘transformatieve gesprek’ in te kunnen zetten tussen gemeente en de school. Het uiteindelijke doel is een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van jongeren binnen het onderwijs in Friesland. 

Start met kleinschalig testen op twee verschillende scholen
De ontwikkeling van de eerste versie van het Friese analysemodel is inmiddels afgerond. Met dit model gaan we kleinschalig testen op twee verschillende scholen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Terschelling. Op basis van deze ervaringen kan het analysemodel eventueel worden aangescherpt. Levert het model bijvoorbeeld de beoogde inzichten op? Waar kan het worden verrijkt en is het voldoende praktisch werkbaar?

Na de evaluatie van deze twee pilots kan, zoals gepland, gestart worden met de analyse op negen andere Friese scholen (VO, BO en SO). Vervolgens vinden de verdiepende gesprekken hierover plaats tussen de scholen en gemeenten.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze nieuwsbrief en op deze website.