Sterker samenwerken

Sterker Samenwerken is erop gericht om het voor hulpbronnen (het netwerk) rondom kind en gezin makkelijker te maken om goed samen te werken en om de hulpvraag effectiever te beantwoorden. Dat betekent dat hulp en steun voor kind en gezin een duidelijk antwoord zijn op de hulpvraag of zorgen. Het moet glashelder zijn wie het kind en gezin helpt, waarom de hulp nodig is en wanneer professionele hulp welllicht niet meer nodig is. Het principe blijft: één gezin, één plan.

Sterker samenwerken richt zich op de volgende actielijnen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd:


Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Samen voor het kind

Doel:

Het doel is om het voor hulpbronnen: professionals én het netwerk rondom kinderen makkelijker te maken om goed samen te werken.  Met het gezin én elkaar. Goed samenwerken betekent dat hulpbronnen weten welk doel het gezin heeft, hoe ze daaraan werken en met wie. Afstemming tussen de eigen kwaliteiten en die van andere hulpbronnen is hiervoor noodzakelijk.

Goede afspraken, openheid in communicatie en duidelijke doelen zijn cruciaal in het bieden van de juiste hulp.

Wat willen we voorkomen

  • Dat kinderen met te veel hulpverleners te maken hebben en keer op keer hun verhaal moeten vertellen.
  • Dat gevoelige informatie onnodig in verschillende organisatorische systemen wordt bewaard.
  • Dat professionals weinig tijd hebben voor het kind omdat ze het merendeel van hun tijd besteden aan administratie.
  • Dat er tussen gemeenten onnodige verschillen zijn in tekst, taal en procedures waardoor samenwerken ingewikkeld en duur wordt.

De juiste informatie

Hulpbronnen rondom het gezin hebben ook de juiste informatie nodig om goed te kunnen samenwerken: Wat is het probleem?  Voor wie is dit een probleem? Wanneer doet het probleem zich voor en wanneer niet? Wie kan helpen om het probleem op te lossen? Zorgt deze oplossing er op de lange termijn ook voor dat het kind en gezin zo zelfstandig mogelijk verder kunnen?

Elkaar kennen

Problemen in de samenwerking  ontstaan o.a. doordat hulpbronnen niet van elkaar weten wat ze (kunnen) betekenen.  Ook onduidelijkheid over het te behalen doel, veel verschillende procedures en manieren van communiceren kunnen problemen veroorzaken in de samenwerking.

De professional speelt een belangrijke rol in het inzetten van de juiste hulp en de juiste hulpbronnen in de gemeentelijke toegang. In de praktijk zien we dat er veel van deze professional wordt gevraagd:  iemand die verbindt tussen de leefwereld van kind en gezin en de institutionele wereld, maar ook tussen professionals onderling en de burgers onderling, met een sterke nadruk op empowerment. Iemand die van alle markten thuis is, die niet per se heel diepgravende kennis heeft, maar over een breed arsenaal aan kennis beschikt om ‘eerste hulp’ te kunnen bieden.  In Friesland heeft de professional daarnaast ook de rol om te sturen op het behaalde resultaat.

Uniform waar mogelijk

Er is zijn binnen Friesland veel verschillende manieren waarop gemeenten de toegang tot jeugdhulp vormgeven.  En elke verschijningsvorm heeft een andere impact op de kwaliteit en toegang van de hulp voor kinderen. Sommige teams zijn alleen een loket en vooral gericht op indiceren en doorverwijzen, andere teams bieden ook concrete hulp. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er behoefte aan een inhoudelijke verdiepingsslag – op basis van praktijkvoorbeelden – naar de rol van lokale teams en de minimaal benodigde ‘basisfuncties’: inhoudelijke componenten vanuit het perspectief van de inwoner die, ongeacht de verschijningsvorm van het lokale team, geborgd moeten worden.  Dezelfde taal spreken en dezelfde wegen bewandelen als er hulp nodig is maakt het eenvoudiger om samen te werken.

Netwerkregisseur op de programmalijn Sterker Samenwerken is Trudy Kreuijer.  Je bent van harte welkom om contact te leggen als je ons wil helpen óf hulp nodig hebt bij een oplossing.