Wat is Foar Fryske Bern?

Foar Fryske Bern is een ontwikkelprogramma van alle Friese gemeenten gericht op het onderzoeken en verbeteren van de Friese Jeugdzorg. Foar Fryske Bern faciliteert in het verbinden van verschillende partijen om samen de problemen in de jeugdzorg te onderzoeken en om te zetten naar praktische oplossingen.

Wat gaan we doen?

In April 2018 is het landelijke Programma Zorg voor Jeugd verschenen. In de uitvoering van dit ambitieuze programma krijgen landelijk 42 Jeugdzorgregio’s een belangrijke rol. De regio’s krijgen de kans om daarvoor een regionaal transformatieplan op te stellen. Voor deze plannen is in totaal een bedrag van 108 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2018 tot 2022. Voor de regio Friesland is €4.115.712,- budget beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS.

De Friese gemeenten hebben in samenwerking met aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs en zorgbelang Fryslân het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd opgesteld. Dit actieplan heeft geleid tot de oprichting van Foar Fryske Bern en hierin staat de beoogde (door)ontwikkeling en de te bereiken doelen en resultaten voor jeugdigen en hun ouders verwoord.

Vervolgens is in 2018 het volgende uitgevoerd:

  1. Samenstellen van het programmateam: Friese gemeenten (gebundeld per sub-regio) het Sociaal Domein Fryslân en twee aanjagers (verantwoordelijk voor het proces);
  2. Inventarisatie door het programmateam naar de wensen van gemeenten, aanbieders, gebiedsteams, gecertificeerde instellingen, GGD, onderwijs en Zorgbelang Fryslân t.a.v. het Actieplan;
  3. Prioriteren en focus aanbrengen: de resultaten van de inventarisatie hebben geleid tot de keuze voor de vier thema’s van het programma Foar Fryske Bern;
  4. Uitwerken concept en definitief programma: de thema’s zijn nader uitgewerkt;
  5. Basis op orde: het Sociaal Domein Fryslân heeft in samenwerking met gemeenten, aanbieders en ketenpartners invulling gegeven aan de minimale eisen voor het programma (de zogenaamde ‘basis op orde’).

In mei 2019 is het programmateam officieel van start gegaan met de aanstelling van programmaleider Pieter van der Zwan.

Sociale innovatie

Om het anders aan te pakken hebben we in 2019 gezamenlijk gekozen voor sociale innovatie. Hierbij ligt de nadruk op het begrijpen van de omstandigheden waaronder een hardnekkig probleem zich bevindt. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we samen meer kunnen bereiken.  Het uitgangspunt is  ‘the whole system in the room’. Dat betekent dat iedereen die onderdeel uitmaakt van het vraagstuk erbij wordt betrokken.

De huidige knelpunten in jeugdhulp zijn te complex om met één maatregel op te lossen: daarmee pakken we slechts  een deel van het vraagstuk aan. Om effectief en duurzaam te transformeren is het noodzakelijk om kennis samen te brengen uit een breed scala van bronnen om zo een nieuw kennisfundament te ontwikkelen