Monitor gemeentelijke toegang tot jeugdhulp

Hoe hebben de verschillende gemeenten de toegang ingericht? Wat werkt goed? Wat kan beter? Wat kunnen we als gemeenten en jeugdprofessionals van elkaar leren? Foar Fryske Bern doet onderzoek naar de toegang tot jeugdhulp binnen alle Friese gemeenten. Daarmee geven we antwoord op bovenstaande vragen. De monitor is bedoeld om, op basis van praktijkvoorbeelden, een beeld te schetsen van de rol van lokale teams in Friesland.

De Friese gemeenten hebben de afgelopen jaren hebben hard gewerkt om een goede toegang tot jeugdhulp te realiseren. Ze hebben elk op een eigen manier een plek ingericht waar je als jeugdige of gezin laagdrempelig terecht kan met je hulpvraag. Waar een kundige professional samen met de jeugdige en het gezin kijkt welke hulp past en er wordt gezorgd dat die hulp er komt.

Begin dit jaar hebben de Friese gemeenten aan Foar Fryske Bern de opdracht gegeven om de verschillen én overeenkomsten van de gemeentelijke teams in kaart te brengen. Met de monitor ‘gemeentelijke toegang tot jeugdhulp’ hebben we onderzocht welke thema’s er regionaal spelen; hoe we van elkaar kunnen leren. Ook brachten we in beeld welke onderdelen in deze regio prioriteit hebben.

Regionaal veel dezelfde problemen

Aan het onderzoek hebben jeugdhulpprofessionals, beleidsadviseurs, managers en gedragswetenschappers uit 17 gemeenten deelgenomen. Hieruit blijkt dat ze veel dezelfde problemen ervaren zoals:

  • Hoge werkdruk onder professionals, waardoor lange wachtlijsten ontstaan. In sommige gemeenten moeten jeugdigen en gezinnen 3 maanden op een intakegesprek wachten.
  • Lastige samenwerking doordat partners in het jeugdnetwerk verschillen in visie en werkwijze, systemen die niet op elkaar aan sluiten en partners elkaar nog niet goed kennen.
  • Weinig kennis van de ervaring en mening van jeugdigen en gezinnen over hoe zij geholpen zijn.

Er zijn ook positieve geluiden te horen vanuit de gemeenten. Zo zijn ze unaniem trots op de professionals en hebben veel gemeenten praktische oplossingen gevonden zoals de jeugdprofessional op school en de POH-Jeugd.

Vaak ontstaan er op de werkvloer goede praktische oplossingen. Ook deze good practices vind je in het rapport. Daarbij combineren we informatie die we al hadden over o.a. jeugdhulpgebruik met de informatie uit de vragenlijsten en ervaringen van de gemeenten zelf.

Lokale verbeterpunten

Ook hebben we de lokale resultaten in beeld gebracht en hebben we de verbeterpunten en ontwikkelingen in een apart rapport aan de betreffende gemeenten gestuurd. Het is aan de gemeenten om eventueel actie te ondernemen op de resultaten en de aanbevelingen uit het rapport. Uiteraard zijn we van harte bereid om hierin te ondersteunen en mee te denken.

Wil je als gemeente met ons overleggen of onze hulp inschakelen? Of wil je reageren op het rapport? Mail dan naar: trudy.kreuijer@foarfryskebern.nl