Leren van casussen

De programmalijn Leren van casussen is opgezet omdat een kleine groep jeugdigen (2-5%) in het huidige jeugdhulpaanbod geen passend antwoord op hun hulpvraag vindt. Het gaat vaak om jongeren en gezinnen waarbij één of meerdere gezinsleden op verschillende gebieden problemen hebben. Er is vaak sprake van langdurig jeugdzorggebruik, bij verschillende zorgaanbieders (tegelijkertijd of elkaar opvolgend). Vaak verloopt de zoektocht naar passende hulp moeizaam en worden deze jongeren in het systeem ‘rondgepompt’ zonder dat dit tot daadwerkelijke oplossingen en ontwikkeling voor de jongere leidt.

Leren van casussen richt zich op de volgende actielijnen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd:

Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Subdoelen van het programma

Wat we doen

In het programma werken we aan de volgende subdoelen:

  • Inzicht in structurele knelpunten in de (toegang tot) (hoog)specialistische hulp

Door te monitoren bij de toegang tot Jeugdhulp via de tafels van Team Toegang en het Regionale Expertteam maken we elk kwartaal een rapportage. Om van casussen in de praktijk te leren worden deze rapportages in diverse gremia besproken (TT HSJ, REX Jeugd, DMO HSJ, SDF, Programmalijnraad LvC).

Zo vragen wij de partijen mee te denken en te adviseren in ontwikkelingen in de hoog-specialistische jeugdhulp;

– Hoe komen we tot zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen?
– Hoe kijken we systemisch en intersectoraal naar de problematiek?
– Welk aanbod is er nu nog niet, maar wel nodig gezien de hulpvraag van jeugdigen en gezin?
– Welk aanbod kan omgevormd worden?
– Hoe kan er afgeschaald worden?
– Hoe kan specialistisch aanbod worden versterkt?

  • Verbetering informatievoorziening

Uit de eerste kwartaalrapportage van TT HSJ is gebleken dat de informatievoorziening vanuit de gebiedsteams niet altijd voldoende op orde is. Samen met de uitkomsten van de regionale schrapsessies i.v.m. regeldruk heeft dit geleid tot het ontwikkelen van een regionaal ondersteuningsplan (zie verder programmalijn Sterker Samenwerken)

  • Verklarende krachten- en probleemanalyse

Er heeft Pilot plaatsgevonden bij Team Toegang en het Regionaal Expertise team naar het gebruik van het 7-factoren model. Nu gaan we onderzoeken of het 7 factoren model geïntegreerd kan worden in de werkwijze van Team Toegang, REX en bij de gebiedsteams. Zo ja, dan gaan we het implementeren en monitoren binnen een leernetwerk.

  • Leren van uitkomsten van de monitoring om te komen tot structurele verbeteringen in de (toegang tot) jeugdhulp.

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een leernetwerk vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd. Het doel is om in dit leernetwerk samen te leren van praktijkervaringen. In januari 2021 heeft het eerste leernetwerk plaatsgevonden met als thema informatievoorziening en verklarende krachten- en probleemanalyse. De volgende leernetwerken zullen elk kwartaal plaatsvinden in 2021. Lees hier meer over het leernetwerk Praktijkervaringen.

  • Samenbrengen van kennis en ervaringen op het gebied van Leren van casussen.

Al op veel plekken wordt ‘geleerd van casussen’. De vraag is hoeveel situaties van kinderen je moet bespreken om tot verbetering te komen. Daarom wordt samen met de Kenniswerkplaats Jeugd een overzicht gemaakt van de opbrengsten tot nu toe van onderzoeken en initiatieven op het gebied van Leren van casussen zoals: Ketenbreed leren Zorg voor Jeugd, dialoogtafels, etc. Wij schatten in dat al die verschillende exercities leiden tot dezelfde uitkomsten. Het gaat dus uiteindelijk niet om het aantal casussen dat besproken wordt, maar om daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Netwerkregisseur op de programmalijn Leren van casussen is Marleen van Aggelen. Met de programmalijnraad die bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal gemeenten werken zij vanuit hun rol, samen met betrokken partners uit het veld, aan oplossingen.