Zo leren we van elkaar

Netwerkregisseur op de programmalijn Leren van casussen is Marleen van Aggelen. Met de programmalijnraad die bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal gemeenten werken zij vanuit hun rol, samen met betrokken partners uit het veld, aan oplossingen.

Verbeteren (hoog)specialistische jeugdhulp

Binnen de programmalijn Sterker Samenwerken en samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland pakken we de knelpunten aan. Het gaat dan om het verbeteren van knelpunten op het gebied van inhoud en methodiek, organisatie en ketensamenwerking (zowel sectoraal als intersectoraal). Binnen Friesland zijn op dit moment in ieder geval twee overlegtafels waar jongeren met een complexe zorgvraag, voor wie de hulpverlening stagneert, aangemeld kunnen worden. Dat zijn Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp (TT HSJ) en het Regionaal Expertise Team Jeugd(REX Jeugd). Bij beide overlegtafels monitoren we vanuit de programmalijn welke jongeren hier aangemeld worden, wat hun hulpvraag en problematiek is, welke zorgaanbod passend is (advies) en welke weg zij al hebben afgelegd in de zoektocht naar een oplossing.

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

De programmalijn Leren van casussen werkt nauw samen met (en is eigenlijk volledig geïntegreerd in) de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, waar één van de drie projecten het project ‘Leren van praktijkervaringen’ is. Doel van deze integratie is dat alle betrokkenen bij problemen en oplossingen vanuit een lerend perspectief aan de slag gaan. Dit betekent dat o.a. kennis die we in de praktijk opdoen over de toegang en doorstroom in (hoog)specialistische jeugdzorg wordt ingebracht en besproken in het ontwikkelteam van Leren van praktijkervaringen. In leernetwerken gaan we aan de slag om samen met jeugdigen, ouders en professionals uit de gehele jeugdzorgketen hierin verbeteringen te maken. Thema’s zijn bijvoorbeeld verklarende probleem- en krachtenanalyse en het gebruik van een tijdlijn.