Belangrijke update van Foar Fryske Bern en Sociaal Domein Fryslân!

Beeldbellen in de Jeugdzorg vanaf zaterdag 21 maart kosteloos beschikbaar voor heel Fryslân via www.friesejeugdzorgonline.nl!

Waarom dit initiatief?

De Corona-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Samen staan we voor de taak om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd de hulp voor cliënten te kunnen blijven bieden.

Hoe is dat voor onze kinderen die deze zorg nodig hebben? Zij zijn nu veelal verplicht thuis, hebben te maken met grote onzekerheid en hebben de hulp die ze kregen nu meer dan ooit hard nodig. Veel hulpverleners stellen ons de vraag hoe zij deze kinderen kunnen blijven helpen nu het er nòg meer toe doet. Op initiatief van het actieprogramma Foar Fryske Bern stellen de Friese gemeenten deze oplossing kosteloos beschikbaar voor alle wijk- en gebiedsteams en de door SDF gecontracteerde Jeugdhulp partijen. Op www.friesejeugdzorgonline.nl kunnen medewerkers en ouders inloggen om op die manier in contact te komen met elkaar door middel van beeldbellen en chat.

De nood in gezinnen neemt toe. Jongeren die regulier wekelijks een hulpverlener zien, blijven nu soms thuis uit angst en bovendien kan de spanning thuis behoorlijk oplopen (zie item Omrop Fryslan: Lanlik ekspertize- en behannelsintrum Fier yn Ljouwert krijt hieltyd mear meldingen binnen fan problemen binnen húshâldings of sels húslik geweld. Troch de maatregels fan it kabinet om safolle mooglik thús te wêzen en te wurkjen kinne de spanningen binnenshûs bot oprinne.).

Het is de verwachting dat de urgentie in Fryslân de komende week zal toenemen gelet op de ervaringen in andere provincies waar Corona het zorg verlenen binnen de GGZ in face tot face contact merendeel al heeft stil gelegd. ‘Gewoon’ bellen kan wel, maar is heel beperkt omdat men de non verbale signalen van de cliënt niet meekrijgt, terwijl dat vaak de helft van de informatie is (wegkijken, fronsen, tegen tranen vechten). Dit geldt eens te meer als je met twee mensen tegelijk wilt spreken (beide ouders of een ouder en een kind in ons geval). Dan is de niet-pratende ouder volledig uit zicht. Zorgmedewerkers zoeken dan zelf naar alternatieven hoe ze kunnen beeldbellen met cliënten. Daar kiezen ze voor wanneer dit nog niet gefaciliteerd wordt binnen de zorgorganisatie. Binnen deze (gratis) alternatieven zijn de veiligheidsnormen vaak niet voldoende voor veilig beeldbellen, chatten en onderling communiceren.

Wat biedt de website www.friesejeugdzorgonline.nl?

Binnen heel Frysân kunnen alle (gecontracteerde) jeugdzorgorganisaties gebruik maken van beeldbellen, beveiligd chatten, laagdrempelige e-health tools en de krachtenwijzer als screeningsinstrument. Vanaf 21 maart is dit volledig vrij toegankelijk voor cliënten en zorgmedewerkers van bovengenoemde zorgorganisaties voor de jaren 2020, 2021 en 2022 (onbeperkt aantal accounts beschikbaar).

Wat is het plan?

  • Een team van Alliade (met ruime ervaring in het implementeren van deze online tools binnen de jeugdzorg), Jouw Omgeving (Partner van de technische infrastructuur) en coördinatie vanuit Foar Fryske Bern gaat in de komende week inregelen dat deze tool beschikbaar komt.
  • Er is vanaf maandag 23 maart een helpdesk beschikbaar voor iedere hulpverlener.
  • Vanaf zaterdag 21 maart kunnen alle zorgverleners binnen de inlogomgeving en bekijken welke tools er beschikbaar zijn voor de inzet van hun cliënten.
  • Er is voor alle zorgverleners een duidelijke instructie beschikbaar hoe ze op deze manier zorg kunnen verlenen.
  • Waar kunt u terecht voor vragen?
  • Voor vragen over het platform www.friesejeugzorgonline.nl kunt u contact opnemen met Niels Bloembergen via tel.nr. (06) 11 01 51 76. Voor meer informatie over het actieprogramma Foar Fryske Bern kijkt u op www.foarfryskebern.nl
  • Sociaal Domein Fryslân biedt u op de website aanvullende inhoudelijke informatie aan i.h.k.v. de gevolgen van Corona voor de regio Fryslân (https://www.sdfryslan.nl/informatie-ihkv-corona-voor-de-regio-fryslan).

Academische Werkplaats Transformatie jeugd Friesland krijgt vervolg met nieuwe kenniswerkplaats.

Foar Fryske Bern streeft naar betere zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom hebben we ons het afgelopen halfjaar samen met de Academische werkplaats en partners ingezet voor de aanvraag van subsidie voor de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.De subsidie is toegekend en vanuit het actieprogramma investeren we de komende vier jaar flink mee! Daarmee investeren we in het verbeteren van de jeugdzorg door kennisdelen en de ontwikkeling van vakmanschap.

Jeugdzorg verbeteren door van elkaar te leren

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerking met jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het programma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs.

De kenniswerkplaats organiseert samen met partners in de regio allerlei activiteiten waarin kennis uit de jeugdzorg wordt gedeeld en vakmanschap wordt ontwikkeld. Daarbij ligt de focus op kwetsbare gezinnen en integraal werken.

De kenniswerkplaats maakt de resultaten vanuit de projecten en activiteiten voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Zo blijven professionals, beleidsmakers en bestuurders goed op de hoogte van kennis uit wetenschap en praktijk.

Samenwerking Kenniswerkplaats en Foar Fryske Bern

Foar Fryske Bern ondersteunt (financieel) en faciliteert het Regionaal Expertise team (REX) en Team Toegang waarin mensen met uiteenlopende expertises samenkomen. Deze teams bespreken gezamenlijk de casussen en zorgen ervoor dat kinderen en gezinnen die vastlopen in de reguliere zorg toch passende zorg kunnen krijgen.

Foar Fryske Bern faciliteert in het verzamelen en monitoren van de gegevens uit deze teams en bekijkt  waar het beter kan. Hoe kunnen we werkelijk leren van de situatie waarin deze gezinnen zich bevinden? Daarbij vertellen wij de verhalen van deze kinderen (anoniem) zodat we vanuit hun perspectief horen waar het om gaat en we niet vergeten om wie het uiteindelijk gaat!

In de Kenniswerkplaats bekijken we vanuit uiteenlopende expertise en achtergronden samen naar deze verhalen. We scherpen aan waar het echt over moet gaan: hoe kunnen we het huidige stelsel verbeteren? Ook daar waar het schuurt. “Zo doen we het al jaren” is geen antwoord.

Voorbeelden van vragen vanuit de Kenniswerkplaats:

  • Hoe maken we het mogelijk dat de kinderen en gezinnen die hulp het hardste nodig deze ook snel en dichtbij krijgen?
  • Wat moet de gemeente hierin beter doen? En wat is de rol van de kinderopvang, het onderwijs, de huisarts en de buurt?
  • Wat valt op per gemeente? Waar kunnen we leren van elkaars goede oplossingen voor gezinnen?

Foar Fryske Bern zorgt ervoor dat deze informatie wordt gedeeld met alle Friese gemeenten. We geven geen oplossingen van bovenaf, maar we maken iedereen deelgenoot van de praktijk en de leefwereld van kinderen. Oplossingen kunnen flexibel worden ingezet, passend bij het kind en het gezin.

Klik voor meer informatie ook hier