Platform Samen1Plan en Krachtenwijzer

De implementatie van Samen1Plan en de Krachtenwijzer zoals beschreven in het Actieprogramma is formeel van start gegaan eind 2019.

Fase 2 Conceptontwikkeling

Vanuit het werkveld zijn al eerder positieve ervaringen op gedaan met het systeem Samen1Plan.

Samen1plan is een toepassing bestaande uit een methodiek en online tool om de samenwerking in zorgtrajecten effectiever en efficiënter te laten verlopen. De methodiek is met name van belang wanneer veel verschillende betrokkenen een rol spelen. Met betrokkenen kunnen instanties worden bedoeld (zoals ggz) of wijkteams, scholen, schuldsanering en wijkagenten, maar ook het sociale netwerk zoals een buurman of opa en oma. Mensen willen in theorie graag samenwerken maar in de praktijk is dat om verschillende redenen soms nog best ingewikkeld. Niet goed afgestemde hulp leidt tot allerlei zaken:

Niet goed afgestemde hulp leidt tot allerlei zaken:

  • Misverstanden wie wat doet, misverstanden over gemaakt afspraken
  • Problemen in onderlinge bereikbaarheid
  • Communicatie + afspraken kosten veel moeite en tijd
  • Actuele informatie wordt niet op tijd of adequaat gedeeld
  • Hulpverleners doen strijdige voorstellen waardoor cliënt nog zwaarder wordt belast
  • Meer doelen gevormd dan haalbaar is, waardoor cliënt niet meer te motiveren is
  • Acties worden in de verkeerde volgorde gepland, hierdoor gaat de weg richting doel verloren.
  • Problemen in continuïteit leiden tot uitval of afbreuk van het zorgtraject, bij overdracht van de ene naar de andere aanbieder (verhaal opnieuw moeten doen, historie onvoldoende betrekken in de vervolgaanpak)
  • Verschillende hulpvormen sluiten in tijd niet aan. Wachttijden ontstaan. Inmiddels bereikte resultaten worden tenietgedaan.
  • Veel ad-hoc betrokkenen die in hulpverlenersproces komen en gaan en daarmee het proces onvoorspelbaar maken (buurman, woningbouwverenigingen, wijkagent)
Krachtenwijzer

Eveneens is in het werkveld bij REIK, Alliade en voorgangers samen met de professionals de Krachtenwijzer ontwikkeld, deze sluit aan op de gezamenlijke visie . Een gemeenschappelijk streven in het sociaal domein is het bieden van passende en samenhangende hulp. Hulp die aansluit op de eigen kracht en mogelijkheden van mensen die een beroep doen (of voor wie een beroep wordt gedaan) op professionele ondersteuning. Er is bij gemeenten en zorgorganisaties behoefte aan het versterken van de mogelijkheden om daar, beter dan nu het geval is, uitvoer aan te geven. Deze behoefte is aanleiding geweest voor de keuze voor het Zelfredzaamheidsmodel en de Krachtenwijzer.

Zelfredzaamheidsmodel

Het Zelfredzaamheidsmodel gaat uit van de verhouding tussen de bevorderende (draagkracht) en belemmerende (draaglast) factoren voor de zelf- en samenredzaamheid. Kijkend naar de balans tussen beide, is allereerst van belang voor een analyse van de actuele situatie en vervolgens voor de vaststelling van de doelen die moeten leiden tot een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast.

De inzet van het Zelfredzaamheidsmodel en Krachtenwijzer maakt integrale hulp mogelijk. Integrale hulp is hulp die passend en samenhangend is en maakt de voortgang op de gestelde doelen zichtbaar.

Fase 3 Planvorming

Uitvoering: Er is gestart met Samen 1 Plan bij GGZ Friesland/Kinnik, Fier, Horizon begeleiding, Jeugdhulp Friesland, Team 050 en Eleos. Implementatie wordt begeleid door professionals van Molendrift, die er al mee werken in Friesland. Er is/wordt gestart met Krachtenwijzer bij de Gemeente Heerenveen, Gemeente Opsterland, Gemeente Weststellingwerf. Implementatie wordt begeleid door professionals van REIK/Alliade. Wanneer nodig maakt REIK gebruik van de inzet de Zorgbewegers, de implementatiepartner van Jouw Omgeving. Inkoop van het gebruik bij Krachtenwijzer bij Jouw Omgeving per maart 2020.

De inkoop is gebudgetteerd voor de jaren 2020, 2021, 2022. Na deze periode zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt voor de inzet van Krachtenwijzer bij 9 gemeenten en zorginstellingen, samenwerkingspartners waar de Krachtenwijzer succesvol is geïmplementeerd.

Vergoeding voor het gebruik van de gratis tool Samen 1 Plan bij Stichting Samen 1 Plan voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Samen1Plan is in principe gratis, financiële bijdragen zijn door gebruikers zelf vast te stellen, op basis van eigen draagkracht en bereidheid de verspreiding van de methodiek te steunen.

In juni 2020 wordt gestart met het onderzoek door de Rijks Universiteit Groningen.