Leren van casussen

De programmalijn Leren van casussen is opgezet omdat een kleine groep jeugdigen (2-5%) in het huidige jeugdhulpaanbod geen passend antwoord op hun hulpvraag vindt. Het gaat vaak om jongeren en gezinnen waarbij één of meerdere gezinsleden op verschillende gebieden problemen hebben. Er is vaak sprake van langdurig jeugdzorggebruik, bij verschillende zorgaanbieders (tegelijkertijd of elkaar opvolgend). Vaak verloopt de zoektocht naar passende hulp moeizaam en worden deze jongeren in het systeem ‘rondgepompt’ zonder dat dit tot daadwerkelijke oplossingen en ontwikkeling voor de jongere leidt.

Leren van casussen richt zich op de volgende actielijnen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd:

Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Wat we doen

Verbeteren (hoog)specialistische jeugdhulp

Binnen de programmalijn Sterker Samenwerken en samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland pakken we de knelpunten aan. Het gaat dan om het verbeteren van knelpunten op het gebied van inhoud en methodiek, organisatie en ketensamenwerking (zowel sectoraal als intersectoraal). Binnen Friesland zijn op dit moment in ieder geval twee overlegtafels waar jongeren met een complexe zorgvraag, voor wie de hulpverlening stagneert, aangemeld kunnen worden. Dat zijn Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp (TT HSJ) en het Regionaal Expertise Team Jeugd(REX Jeugd). Bij beide overlegtafels monitoren we vanuit de programmalijn welke jongeren hier aangemeld worden, wat hun hulpvraag en problematiek is, welke zorgaanbod passend is (advies) en welke weg zij al hebben afgelegd in de zoektocht naar een oplossing.

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

De programmalijn Leren van casussen werkt nauw samen met (en is eigenlijk volledig geïntegreerd in) de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, waar één van de drie projecten het project ‘Leren van praktijkervaringen’ is. Doel van deze integratie is dat alle betrokkenen bij problemen en oplossingen vanuit een lerend perspectief aan de slag gaan. Dit betekent dat o.a. kennis die we in de praktijk opdoen over de toegang en doorstroom in (hoog)specialistische jeugdzorg wordt ingebracht en besproken in het ontwikkelteam van Leren van praktijkervaringen. In leernetwerken gaan we aan de slag om samen met jeugdigen, ouders en professionals uit de gehele jeugdzorgketen hierin verbeteringen te maken. Thema’s zijn bijvoorbeeld verklarende probleem- en krachtenanalyse en het gebruik van een tijdlijn.

Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.