Leren van casussen

Voor een groot deel weten we waarom jeugdhulp in Friesland stagneert, vastloopt of soms onvoldoende resultaat heeft. Huidige processen en het beschikbare zorgaanbod passen niet voldoende bij de hulpvraag van kind en gezin.

Om tot oplossingen te komen is het nodig dat we effectiever leren van de praktijk. Dat we kennis over verschillende casussen verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden. Hierin werken we samen met de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd. Samen ontwikkelen we komend jaar een kenniswerkplaats waar de werelden van jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar worden gebracht en een cultuur ontstaat van samen leren en verbeteren.

Wat we doen

Naast de samenwerking met de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd zijn we aangesloten bij initiatieven die direct verbonden zijn met leren van de praktijk.

Deze initiatieven worden gemonitord vanuit Foar Fryske Bern en krijgen een plek in de kenniswerkplaats.

Leren van casussen richt zich op de volgende actielijnen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd:

Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Binnen Leren van Casussen gaat het om zicht te krijgen op de 3 tot 5 procent Friese jongeren die een complexe hulpvraag hebben en waar de geboden hulp niet voldoet of waar de trajecten vastlopen. De jongeren kunnen aangemeld worden bij zowel Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdzorg als REX Jeugd. In beide tafels vindt er een probleemanalyse plaats en volgt een (bindend) advies.

Vanuit deze actielijn zijn wij betrokken bij de monitoring van deze twee tafels en brengen we resultaten inzichtelijk. In de rapportages worden naast een aantal achtergrondkenmerken van de jongeren (leeftijd, geslacht) ook zaken als aanmelder, betrokken gemeente, hulpvraag, advies en opvolging van het advies weergegeven. De resultaten worden met Team Toegang en andere stakeholders besproken, om op deze manier de uitkomsten in een bredere context te plaatsen (bezien vanuit verwijzer, zorgaanbieders, gemeenten en jongeren en ouders). Op deze manier kunnen we lessen trekken voor gemeentelijke uitvoering en beleid, maar ook voor doorontwikkeling van de jeugdhulp.

Daarnaast werken we binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd samen op het thema Leren van praktijkervaringen. Er heeft een eerste pilot naar gebruik van het 7-factoren model plaatsgevonden. Daarnaast zijn we bezig om het adviesteam en een eerste leernetwerk vorm te geven.

Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.