Leren van casussen

Voor een groot deel weten we waarom jeugdhulp in Friesland stagneert, vastloopt of soms onvoldoende resultaat heeft. Huidige processen en het beschikbare zorgaanbod passen niet voldoende bij de hulpvraag van kind en gezin.

Om tot oplossingen te komen is het nodig dat we effectiever leren van de praktijk. Dat we kennis over verschillende casussen verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden. Hierin werken we samen met Academische Werkplaats Friesland. Samen ontwikkelen we komend jaar een kenniswerkplaats waar de werelden van jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar worden gebracht en een cultuur ontstaat van samen leren en verbeteren.

Wat we doen

Naast de samenwerking met de Academische Werkplaats Friesland zijn we aangesloten bij initiatieven die direct verbonden zijn met leren van de praktijk.

Deze initiatieven worden gemonitord vanuit Foar Fryske Bern en krijgen een plek in de kenniswerkplaats van de Academische werkplaats.

Leren van casussen richt zich op de volgende actielijnen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd:

Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.